Regulamin programu partnerskiego

REGULAMIN PROGRAMU AFILIACYJNEGO

Definicje

Sklep internetowy

Niniejsza strona o nazwie LUXIE, za pomocą której można sprzedać i zakupić produkty.

Kliknięcie

Przekierowanie Użytkownika na stronę Administratora strony LUXIE.

Transakcja

Jest to każdy zakup na stronie LUXIE, które został wykonany z polecenia Uczestnika. 

Użytkownik

Osoba korzystająca z Internetu, która weszła na stronę LUXIE poprzez link afiliacyjny Uczestnika. 

Uczestnik

Osoba korzystająca z programu afiliacyjnego, która zobowiązała się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.

Właściciel/Administrator strony

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą związaną ze sklepem internetowym LUXIE.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dołączenie do programu afiliacyjnego jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu, regulaminu związanego z posiadaniem konta na stronie LUXIE oraz polityki prywatności.
 2. Administrator strony zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania z programu afiliacyjnego. 
 3. Naruszenie warunków niniejszego regulaminu spowoduje natychmiastowe wykluczenie Uczestnika z programu afiliacyjnego.
 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU AFILIACYJNEGO

 1. Do programu afiliacyjnego mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 rok życia.
 2. Do programu afiliacyjnego można dołączyć w każdej chwili.
 3. Aby dołączyć do programu afiliacyjnego należy:
 • zarejestrować się na stronie LUXIE w celu założenia konta,
 • zaakceptować niniejszy regulamin, regulamin związany z posiadaniem konta oraz politykę prywatności,
 • uzyskać akceptację Administratora Strony.
 1. Akceptacja Uczestnika odbywa się poprzez przesłanie tej informacji na podany przez niego w formularzu adres e-mail.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Administratora Strony o wszelkich zmianach we wcześniej podanych przez niego informacjach.
 3. Z konta może korzystać wyłącznie Uczestnik, który je założył.
 4. Odpowiedzialność za konto oraz za ochronę poufnych danych leży po stronie Uczestnika. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zaniedbaniem tego obowiązku przez Uczestnika. 
 

KORZYSTANIE

 1. Po zarejestrowaniu się w Programie Afiliacyjnym Uczestnik otrzyma specjalnie dla niego wygenerowany link, które będzie mógł umieszczać na swojej witrynie czy w mediach społecznościowych.
 2. Linki afiliacyjne powinny odnosić do konkretnych produktów umieszczonych na stronie LUXIE.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do promocji produktów, która będzie zgodna z przepisami prawa i postanowieniami obu regulaminów LUXIE. Uczestnikowi nie wolno przedstawiać produktów jako należących do niego.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych mu treści tylko do celów związanych z uczestnictwem w Programie Afiliacyjnym.
 

WYNAGRODZENIE 

 1. Linki afiliacyjne powinny odnosić Użytkownika na stronę oferowanego produktu. W przypadku sprzedaży produktu dokonanej za pomocą linku afiliacyjnego Uczestnik otrzyma 5% prowizji od wartości zamówienia.
 2. Uczestnik ma prawo żądać wypłaty prowizji od LUXIE jeśli Użytkownik zakupił produkt na stronie LUXIE poprzez Kliknięcie w link afiliacyjny Uczestnika.
 3. Uczestnik otrzyma wynagrodzenie za transakcję dopiero w momencie, kiedy zostanie ona zaakceptowana przez Właściciela strony. W przypadku anulowania zakupu lub zwrotu towaru przez Użytkownika, Uczestnik nie ma prawa domagać się wynagrodzenia
 4. LUXIE zastrzega sobie prawo do odrzucenia prowizji uzyskanych za pośrednictwem oszustw lub nielegalnych metod marketingu.
 5. Kupowanie produktów dla siebie za pośrednictwem swojego linku afiliacyjnego jest zakazane. 
 6. Wypłata prowizji dokonywana jest na konto bankowe o numerze wskazanym przez Uczestnika.
 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Uczestnik zobowiązuje się, że materiały zamieszczone na jego stronie nie naruszają praw osób trzecich.
 2. Uczestnik w pełni odpowiada za utrzymanie i rozwój strony zgłoszonej przez niego do Programu afiliacyjnego.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do upewnienia się, że linki afiliacyjne nie naruszają jego innych porozumień z osobami trzecimi.
 

ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. LUXIE zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Uczestnikiem z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. W takiej sytuacji Uczestnik zaniecha dochodzenia wszelkich roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania od LUXIE.
 2. LUXIE ma prawo rozwiązać umowę w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. 
 3. Rozwiązanie umowy przez LUXIE najczęściej ma miejsce:
 • gdy Uczestnik przez okres 5 miesięcy nie generuje żadnych zysków na stronie, 
 • gdy działania Uczestnika mogą naruszać porządek publiczny, a treści przez niego publikowane są niestosowne i niezgodne z dobrymi obyczajami,
 • gdy Uczestnik dopuszcza się działań łamiących prawo.
 1. W wyniku rozwiązania umowy linki afiliacyjne stają się nieaktywne.
×

Dołącz do listy oczekujących Proszę zostawić email aby otrzymać powiadomienie o dostępności wybranego produktu.